28 czerwca 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Procedura wydawania duplikatów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty motorowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku

Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020, poz. 110 ze zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych,  są wydawane na pisemną prośbę skierowaną do dyrektora szkoły. Wzór podania dostępny w gabinecie dyrektora szkoły i na stronie internetowej.
2. Duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych,  wydawane są odpłatnie:
a) Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.
b) Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
3. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawione ponownie.

II. ŚWIADECTWA SZKOLNE
1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:
a) złożyć podanie do dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
– rodzaju świadectwa (promocyjne, ukończenia szkoły),
– roku ukończenia szkoły lub klasy,
2. wnieść opłatę za wydanie duplikatu świadectwa w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy Przyłęk: BS. ZWOLEŃ 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001.

Odbiór duplikatu świadectwa u dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od wniesienia opłaty po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. LEGITYMACJE SZKOLNE
1. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania jej duplikatu należy:
a) złożyć podanie do Dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat,
b) dostarczyć 1 zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem,
2. Wnieść opłatę za wydanie duplikatu świadectwa w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy Przyłęk: BS. ZWOLEŃ 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001.
Odbiór duplikatu u dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od wniesienia opłaty.
3. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa – Podanie_swiadectwo
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – Podanie_legitymacja

 

 

 

 

 

 

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish