28 czerwca 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Informacja dla rodziców i uczniów klasy VIII
dotycząca egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)
 • komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie”
 • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.
 • § 11kzy, § 11kzz i § 11kzze ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

Terminy główne egzaminów:

 1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminów:

 • z zakresu języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut (może być przedłużony nie więcej niż 60 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut (może być przedłużony nie więcej niż 50 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • z zakresu języka obcego nowożytnego – egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 90 minut (może być przedłużony nie więcej niż 45 min dla uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

 Terminy dodatkowe egzaminów:

Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie,  zdaje egzamin w terminach dodatkowych:        

 1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

 

Do ważnych terminów zaliczyć należy również:

 • Termin ogłaszania wyników – 1 lipca 2022 r.,
 • Termin przekazania zaświadczeń – 7 lipca 2022 r.,
 • Termin wydania zaświadczeń – 8 lipca 2022 r.,

 

Informacje dla uczniów

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
 4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 5. W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych

 

Egzamin ósmoklasisty w roku 2022 ze względu na pandemię Covid-19 został zmodyfikowany pod kątem wymagań, o czym uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli uczących. Nie zmienia się czas pisania egzaminu w kolejnych dniach i jego organizacja.

Do 30 września 

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą: języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu.

Do 28 września

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października 

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 22 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 22 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach. 

Do 24 lutego

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do  10 maja

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  są dostępne na stronie internetowej CKE  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/    

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


 

pl_PLPolish
pl_PLPolish