26 stycznia 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Informacja dla rodziców uczniów klas VIII dotycząca egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

NAJNOWSZE WAŻNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KL. VIII

Aktualizacja z dn. 19.04.2021r. informacji o egzaminie ósmoklasisty w maju 2021r.
Zamieszczamy poniżej aktualne dokumenty CKE.

oke_waw_355920210419_e8_informacja_akt_2pdf

oke_waw_355820210419_przeprowadzanie_egzaminy_2021_covid_wytyczne_publpdf_1 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W maju 2021 r. Wasze dzieci będą zdawały egzamin ósmoklasisty, który jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Pragniemy dobrze przygotować Wasze dzieci do tego testu, a jednocześnie zapoznać Państwa z procedurą jego przebiegu. W tym celu organizujemy w marcu 2021 r. egzamin próbny, który pozwoli nam zdiagnozować poziom wiedzy naszych uczniów i pomóc im dobrze przygotować się do egzaminu zewnętrznego. O dokładnym terminie testu próbnego powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.

Poniżej przypominamy kilka ważnych informacji:

 1. Podstawa prawna do przeprowadzenia egzaminu
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U z 2019 r. poz. 625),
 • Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,
 • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021 r.
 1. Terminy egzaminów

Główne:

 • język polski – 25 maja 2021 r.,
 • matematyka – 26 maja 2021 r.,
 • obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.
 1.  Czas trwania egzaminów
 • z zakresu języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut (może być przedłużony nie więcej niż 60 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut (może być przedłużony nie więcej niż 50 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • z zakresu języka obcego nowożytnego – egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 90 minut (może być przedłużony nie więcej niż 45 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 1. Dodatkowe terminy

 Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie,  zdaje egzamin w terminach dodatkowych:

 • język polski – 16 czerwca 2021 r.,
 • matematyka – 17 czerwca 2021 r.,
 • obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r.

Do ważnych terminów zaliczyć należy również:

 • Termin ogłaszania wyników – 2 lipca 2021 r.,
 • Termin przekazania zaświadczeń – 8 lipca 2021 r.,
 • Termin wydania zaświadczeń – 9 lipca 2021 r.,
 1. Wymagania egzaminacyjne
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis
  ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z  matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń‎
 • Uczeń ma obowiązek samodzielnie wykonywać zadania. W przypadku niesamodzielnej pracy, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo przerwać egzamin i zakończyć pracę dziecka w danym dniu egzaminu.
 • W przypadku spóźnienia ucznia na egzamin, trzeba pamiętać, że przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić mu na wzięcie udziału w egzaminie. Wejście do sali egzaminacyjnej może mieć miejsce tylko do czasu wstępnej organizacji egzaminu. Spóźniony uczeń nie otrzyma zezwolenia na udział w egzaminie, w chwili kiedy zdający rozpoczną pracę z arkuszem. W takiej sytuacji spóźniony uczeń może wziąć udział w części egzaminu, na którą się spóźnił w terminie dodatkowym.  

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 ze względu na pandemię Covid-19 został zmodyfikowany pod kątem wymagań, o czym uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli uczących. Nie zmienia się czas pisania egzaminu w kolejnych dniach i jego organizacja.

6. Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu,
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu 2 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu.

Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia
 15 października roku szkolnego,
w którym uczeń  przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

Do końca września dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 20 listopada dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Do 23 listopada rodzice przekazują oświadczenie  do szkoły o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań. Uczniowie, których stan zdrowia wymaga przyjmowania leku lub zjedzenia posiłku w trakcie trwania egzaminu muszą dostarczyć do dyrektora szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające takie zalecenie.

Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpi po 20 listopada, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

7. Deklaracja o wyborze języka obcego

Do części trzeciej egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Uczeń, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty z zakresu jednego z tych języków. Deklarację, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do ok 15 stycznia, pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w latach 2022-2023

21.04.2021 Minister Edukacji i Nauki zapowiedział na konferencji prasowej zmiany na egzaminach zewnętrznych w r. 2022 r. i 2023 r.

Informacja dotyczy więc uczniów obecnych klas 6 i 7 szkoły podstawowej.

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone dziś, 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.

W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:

– zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

– obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,

– uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),

– w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,

– w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,

– w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,

– w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,

– w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną zmiany, tj.

– w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)

Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023 

pl_PLPolish
pl_PLPolish