25 maja 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. 10/30/2021
Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.

 

 

 

Oraz bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów!

tel. 800 080 222

Działa również nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. 

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Gdzie jeszcze można zwrócić się po pomoc?

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZWOLENIU
ul. Żeromskiego 30, 26-700 Zwoleń,
tel/fax /048/ 676 26 13 

  1. Poradnia jest czynna: pn-pt w godzinach 7³º-15³º

Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. W placówce prowadzone są również terapie indywidualne i rodzinne oraz działalność profilaktyczna adresowana do dzieci i młodzieży.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel:  0 48 676 33 89  wew. 15 i  wew. 20
fax: 0 48 676 36 23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

mgr Barbara Śliwa
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu realizuje na terenie powiatu:

– zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej,
– zadania z zakresu administracji rządowej,
– zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Do zadań realizowanych przez PCPR należy między innymi:

1.     Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
2.     Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nim skierowanych osób.
3.     Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie.
4.     Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
5.     Opieka nad pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielanie pomocy finansowej z tytułu kontynuowania nauki oraz usamodzielnienia.
6.     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) organizowanie pomocy w zakresie dofinansowania do:
– turnusów rehabilitacyjnych,
– sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
– likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się,
– zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
b) dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) działania związane z realizacją powiatowego programu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
7.     Pomoc uchodźcom.
8.     Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
9.     Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
10.   Opracowanie i realizacja programów celowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku
tel. 48 677-30-40, fax 48 677-31-76
e-mail: gops@przylek.pl
Godziny pracy: 7.00 – 15.00 

Kierownik – mgr Maria Madejska – organizator pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. Pracy socjalnej,
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako:
1. Zadania własne gminy,
2. Zadania zlecone gminie.

O świadczenia z pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryteria dochodowe i ich dochód nie przekracza:
1. Dla osoby samotnie gospodarującej – 477,00zł,
2. Rodzinie – 351,00zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:
1.ubóstwo,
2.sieroctwo,
3.bezdomność,
4.bezrobocie,
5.niepełnosprawność
6.długotrwała lub ciężka choroba
7.przemoc w rodzinie,
8.potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
9.bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego: rodzina niepełna, wielodzietna,
10.brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
11.trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12.trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13.alkoholizm lub narkomania,
14.zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
15.klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Formy pomocy:
1. Zasiłki stałe,
2. Zasiłki okresowe,
3. Zasiłki celowe, celowe specjalne,
4. Usługi opiekuńcze,
5. Dożywianie dzieci w szkołach,
6. Praca socjalna.

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
 Pl. Jana Kochanowskiego 10
26 -700 Zwoleń
Oficer dyżurny tel.: 997 lub 48 676 72 00

 Sąd Rejonowy w Zwoleniu  Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Moniuszki 6
26-700 Zwoleń
tel./ fax  ( 48 ) 676 30 51
 

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu 
11 Listopada 10
26-700 Zwoleń
 (48) 676-55-01

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish