28 czerwca 2022
tel/fax: 48 67-73-024
historia-naszej-szkoly

Początki szkolnictwa na terenie gminy Przyłęk sięgają 1916 r. Za czasów rosyjskich, gdy Polska przebywała pod zaborem, szkolnictwo powszechne zupełnie nie istniało, gdyż Rosjanie na kształcenie dzieci polskich nie pozwalali, natomiast szkół powszechnych z językiem wykładowym rosyjskim społeczeństwo polskie budować ani utrzymywać nie chciało. Nauka w języku ojczystym była nielegalna. Władze zaborcze prześladowały ludzi, którzy ośmielili się uczyć języka polskiego. Czekało ich więzienie, kara pieniężna, lub zsyłka w głąb Rosji, a  często nawet na Sybir. Miejscowości, które ówcześnie należą do obwodu szkolnego w Lipinach, to: wieś Przyłęk, kolonia Przyłęk, Wólka Przyłęcka, folwark Przyłęk, Mokre Błoto Babińskie, Okrężnica, Lipiny, Zarzecze, Krzywda, Las pod Kijanką i kolonia Szlachecki Las szkoły żadnej nie miały.
  
Od 1915 roku warunki w szkolnictwie powszechnym uległy zmianom, gdyż na terenach byłego zaboru rosyjskiego władzę przejęli Austriacy. Pozwalali oni uczyć dzieci w języku ojczystym i chętnie popierali szkolnictwo tak powszechne, jak również i średnie. W 1915 roku powstaje w Kozienicach, jako mieście powiatowym, Inspektorat Szkolny.
Pierwszym Inspektorem zostaje mianowany przez władze austriackie p. Paweł Klimczuk (Ukrainie c). Od tej pory szkolnictwo powszechne zaczyna się dość dobrze rozwijać, pomimo braku przyborów szkolnych, odpowiednich programów, jak i wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Młody, energiczny, bardzo dobry pedagog, dbający o oświatę pan Inspektor Klimczuk Paweł, wybitnie pracuje na swoim stanowisku i dobiera sobie ludzi do współpracy według wymagań ówczesnych władz szkolnych. Wówczas, kwalifikacje na nauczyciela tymczasowego otrzymać można było za poświadczeniem nawet dwóch wiarygodnych osób, stwierdzających, że kandydat nadaje się do zawodu nauczycielskiego. Często także sam pan Inspektor egzaminował kandydata do stanu nauczycielskiego i jednocześnie mianował go nauczycielem tymczasowym, zachęcając do dalszej pracy samokształceniowej nad sobą i powierzoną mu dziatwą. Mimo tak trudnych warunków, szkolnictwo powszechne rozwija się. Powstają szkoły jednoklasowe o różnym poziomie nauczania. Miejscowość Lipiny oddalona 21 km od stacji kolejowej, a od miasteczka Zwoleń 10 km, musiała czekać na przybycie nauczyciela aż do 1916 roku, kiedy stanowisko to na jeden rok obejmuje p. Koperski Jan. Pracował on jako nauczyciel we wsi Przyłęk sąsiadującej z Lipinami, bo tu miał salę szkolną.
 
Rok szkolny 1917/18. Na miejsce p. Koperskiego Jana zostaje mianowana nauczycielką p. Strenkiewiczowa Helena. Sala szkolna nadal mieści się we wsi Przyłęk. Szkoła otrzymała z Dozoru Szkolnego parę ławek, tablicę, krzesła i trochę innych pomocy naukowych. P. Strenkiewiczowa pracowała również tylko jeden rok.
 
Rok szkolny 1918/19. Na miejsce p. Strenkiewiczowej Heleny zatrudniona zostaje p. Józefa Kamińska, która miała ukończoną 7-mio oddziałową szkołę powszechną w Zwoleniu i pracowała w tymże miasteczku w składzie aptecznym u swego ojca. Gdy rozpoczęła pracę nauczycielską, szkoła otrzymała wówczas trochę pomocy naukowych z Dozoru Szkolnego gm. Grabów n/W: parę ławek, globus i kilka obrazków. Szkoła była jednoklasowa, liczyła około 60 dzieci, miała 3–oddz.
 
Rok szkolny 1919/20. Na miejsce p. Kamińskiej do pracy w jednoklasowej Szkole w Przyłęku przychodzi p. Janina Helena Kupidurówna. Dzieci było również około 60, uczyły się na dwie zmiany. Sala szkolna mieściła się we wsi Przyłęk, w ciasnej izbie gospodarskiej.
 
Rok szkolny 1920/21. W tym roku znowu zachodzi zmiana na stanowisku nauczycielskim. Nauczycielką zostaje mianowana p. Kaczorowska Stanisława, wdowa po legioniście, a siostra dziedzica ze wsi majątku Przyłęk.
 
W lutym 1924 r. do pracy w szkole dołącza p. Helena Romanowska. Z jednoklasowej szkoły w Przyłęku powstaje dwuklasowa szkoła w Lipinach. Kierownikiem tej szkoły zostaje mianowany p. Mikołaj Ptasiński. Izby szkolne mieszczą się w Przyłęku, gdzie klasę I i II uczy p. Helena Romanowska, a także we wsi Okrężnica, gdzie naucza p. Mikołaj Ptasiński.
 
Rok szkolny 1924/25/26. Sale szkolne nadal mieszczą się w Przyłęku i Okrężnicy. W Okrężnicy starsze oddziały uczy p. Mikołaj Ptasiński, a na miejsce p. H. Romanawskiej została mianowana nauczycielką p. Adela Sielecka. Dzieci do szkoły uczęszczało około 90-ciorga. W roku 1927/28 wieś Okrężnica zostaje skomasowana. Klasę z tej wsi przeniesiono do Przyłęka. W latach tych liczba dzieci wzrasta do 120–tu. Lekcje prowadzi się według programów M.W.R.i.O.P.
 
Rok szkolny 1929/30. Kierownik szkoły na własną prośbę zostaje przeniesiony na równorzędne stanowisko do dwuklasowej szkoły we Władysławowie, gm. Policzna. Tam rozpoczyna pracę wraz ze swoją żoną p. Heleną Romanowską, dawną naucz. wsi Przyłęk. Na miejsce p. M. Ptasińskiego została mianowana p.o. kierownika Kazimiera Kikufówna, naucz. Wsi Grabów n/Pilicą.
 
Rok szkolny 1930/31. Rok ten przynosi kolejne zmiany. P. Adela Sielecka zostaje przeniesiona do jednoklasowej szkoły w Mozolicach, gm. Sieciechów. Na jej miejsce został mianowany do miejscowej szkoły p. Julian Świtko, kontraktowy nauczyciel z Pionek. Tu otrzymał etat. Obie sale znajdują się nadal w Przyłęku, w budynkach gospodarskich. Wieś Przyłęk miała zabudowania zbyt blisko siebie postawione. Z wiosną 1931 roku miała przestawić się na nowe kolonie wyznaczone przez komasację.
 
W roku szkolnym 1931/32. zostały wynajęte sale szkolne w Zarzeczu u gospodarza Szymańskiego, mieszczące się w jednym budynku. Sale są większe, ale znajdują się na krańcach obwodu szkolnego. Dzieci przybyło, szkoła liczy już 168 uczniów. Utworzono V–ty oddział. Podniósł się poziom nauczania.
 
Rok szkolnym 1932/33. szkoła liczy 185 uczniów. Obowiązki kierownika pełni Kazimiera Jaworska. Podczas ferii letnich kierownictwo miejscowej szkoły wraz z księdzem proboszczem Klemensem Słapczyńskim czyni starania w Dozorze Szkolnym i Inspektoriacie Szkolnym w Kozienicach o trzeci etat, z powodu tego, że ilość dzieci stale wzrasta.
 
W latach 1933/34 szkoła liczy 215 uczniów. Ponadto, około trzydziestu uczniów z tutejszego obwodu szkolnego uczęszcza do trzyklasowej szkoły do Babina, szczególnie dzieci zamieszkałe w kolonii Okrężnica. Dzieci uczyła w pięciu klasach P. K. Jaworska z p. Z. Świtką. W drugim semestrze obejmuje obowiązki służbowe nowa naucz. p. M. Dygałowa. Wynajęto trzecią salę w Przyłęku u p. Papisa Józefa. Trochę sprzętu zdobyto z Dozoru Szkolnego gm. Grabów n/W.
 
Rok szkolny 1935/36. Szkoła liczy 224 dzieci. Wychowawcy pozostają ci sami co w latach poprzednich. W tym roku ludność tutejszego obwodu szkolnego ma zamiar przystąpić do budowy szkoły. Myśl ta powstała pod wpływem prezesa Dozoru Szkolnego i ks. proboszcza Klemensa Słapczyńskiego oraz p. o. kierownika szkoły. Miejscowa gmina wesprze budowę szkoły dając drewno, ludzie wpłacą po 1zł z morgi, resztę w 3-ech ratach. Plac pod zabudowę szkoły został zbadany przez komisję wyznaczoną z Rady Szkolnej pow. w Kozienicach na czele z p. Inspektorem Szkolnym Zdzisławem Wróblem. Komisja wyraziła zgodę na budowę pięcioklasowej szkoły. Pani kierownik szkoły, by przyspieszyć prace budowlane przeprowadza zbiórkę pieniężną między ludnością obwodu szkolnego. Sama, chcąc dać przykład i zachęcić ludność do budowy szkoły ofiarowuje kwotę około 100 złotych z wydzierżawienia pola szkolnego.
 
W roku szkolnym 1935/36 na wiosnę p. o. kierownika szkoły zachorowała, zrzeka się kierownictwa, gdyż obawia się, żeby stan jej zdrowia nie opóźnił budowy szkoły, która jest koniecznie potrzebna. Od 1.IX.1936 roku w trzyklasowej Szkole Podstawowej w Lipinach, gm. Grabów n/Wisła pełniącym obowiązki kierownika szkoły zostaje p. Antoni Taczanowski, nauczyciel przemianowany z pięcioklasowej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy pow. radomski. Dnia 1.IX.1936r. nominację na nauczyciela tutejszej szkoły otrzymał p. Marceli Koskowski. W tym roku uczyła także p. Jaworska Kazimiera, p. o. kierowniczki szkoły do dn. 1.IX.36., a p. Maria Dygałowa otrzymała przeniesienie do Kończyc, gm. Kowala, pow. radomski. P. Świtka Julian przeniesiony został do Wólki Turzyńskiej, gm. Brzeźnica, pow. kozienicki.
Według projektu organizacyjnego na rok 1936/37 do szkoły uczęszczać będzie 242 dzieci. Dnia 23 września 1936r. na zebraniu Dozoru Szkolnego gm. Grabów n/W ustalono „Obwód szkolny w Lipinach”. Należą do niego następujące miejscowości: Przyłęk, Mokre Błoto, Okrężnica, Krzywda, Lipiny, Zarzecze, Las pod Kijanką, Wólka Przyłęcka. Przychylając się zaś do prośby mieszkańców Szlacheckiego Lasu gm. Oblasy, postanowiono w porozumieniu z Dozorem Szkolnym i Zarządem Gminy Oblasy wieś Szlachecki Las przyłączyć do obwodu szkolnego w Lipinach. Według nadesłanego przez kierownictwo szkoły w Lipinach wykazu w roku szkolnym 1936/37 obwód ten liczy 287 dzieci w wieku szkolnym.
 
W roku 1937/38 według spisu dzieci jest w tym obwodzie 320. Wobec powyższego postanowiono przystąpić do budowy pięcioklasowej szkoły powszechnej z siedzibą w Przyłęku, naprzeciw drogi z Lipin do Przyłęka. Punkt szkolny znajduje się mniej więcej w środku obwodu szkolnego. Odległość najdalej położonego budynku od punktu szkolnego nie przekracza 3 km. Dnia 14.III.37r. odbyło zebranie rodzicielskie w sprawie budowy szkoły. Obecnych było 70 osób. Na wiosnę przystąpiono do zbierania składek na budowę.
 
Dnia 13.VI.1937r. po raz kolejny odbyły się zebrania rodzicielskie w sprawie budowy szkoły i przyłączenia Szlacheckiego Lasu do obwodu szkolnego w Lipinach. Dnia 14.VI.1937r. Szlachecki Las postanowił przyłączyć się do obwodu szkolnego w Lipinach. Dnia 23.VI.1937r. gromada wsi Przyłęk uchwaliła zamienić grunt szkolny na 1 ha ziemi p. Tatara Jana w Przyłęku. Do zapisania tej zamiany u rejenta delegowano p. Rogalę Jana – przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły w Przyłęku.
 
W roku szkolnym 1937/38 do pracy w szkole w Lipinach mianowane zostały: p. Zakrzyńska Zofia i p. Starowicz Wanda. 15.XI.1937r. szkoła została przemianowana na szkołę II-stopnia. 19.XII.1937r. roku odbyło się zebranie rodzicielskie w sprawie budowy szkoły w Przyłęku. Obecnych było 80 osób. Uchwalono szybkie wpłacanie składek na budowę. 25.XII.1937r. p. Inspektor Szkolny zawiadomił pismem kierownictwo szkoły o projekcie przydzielenia V-go etatu na rok szkolny 1937/39.
3.III.1938r. odbyło się zebranie w Lipinach w Domu Ludowym w sprawie budowy szkoły III-go stopnie w Przyłęku. Obecnych było 180 osób. Na zebraniu przemawiali; p. Michalski pełniący obowiązki wójta w Grabowie, p. Kusio z Wólki Zamojskiej delegat Rady Gminy do Sejmiku, p. Rogala Jan przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły w Przyłęku, p. Taczanowski pełniący obowiązki kierownika szkoły.
18.III.1938r. roku p. Taczanowski, ks. Słapczyński, p. Kotkowski, p. Zakrzyńska, p. Rogala, p. Fioł, p. Wieczorkiewicz, p. Jóźwik, zbierali po domach składki na budowę szkoły III-go stopnia w Przyłęku. Zebrano 112 zł.
4 maja 1938 roku p. Rogala przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły i p. Taczanowski byli w Wydziale Powiatowym Sejmiku w Kozienicach w sprawie budowy szkoły.
 
16.IV.1939r. odbyło się kolejne zebranie rodzicielskie w sprawie budowy szkoły. Niestety, plany związane z budową zostają odłożone w czasie z powodu wybuchu II wojny światowej. Nauka jest nadal kontynuowana. Od 1939  do 1941 roku zajęcia odbywają się w siedmioklasowej szkole, w dwóch budynkach w pobliżu kościoła u państwa Szymańskich (wówczas w Zarzeczu). Kierownikiem szkoły jest  p. Antoni Taczanowski. Nauczyciele to p. Siniarski, p. Marceli Koskowski, p. Wanda Kotkowska, p. Zofia Zakrzeńska i p. Puszówna. Praca była bardzo trudna, zakazano prowadzenia nauki historii, geografii, języka polskiego i religii. Borykano się również z poważnymi problemami materiałowymi. Od 1941 do 1044 roku z racji uwięzienia dwóch nauczycieli zajęcia odbywają się w sześciu klasach a następnie w czterech.
 
W 1944r. los zesłał przyczółek n/Wisłą i wtedy Szkoła Lipiny w Zarzeczu przestała istnieć. Dopiero po wojnie zaczęła się lokalizacja na górnym Przyłęku. Mieszkańcy wsi wozami konnymi zwieźli poniemiecki barak z Garbatki, złożyli go i powstała Szkoła w Przyłęku. Była to szkoła siedmioklasowa, do której uczęszczali uczniowie z otaczających wiosek w liczbie około 150.
 
Rok szkolny 1946/47  został skrócony. Zajęcia odbywały się w Przyłęku Starym (gościniec przy rzece) u państwa Bocianów i Papisów. Naukę organizował p. Edward Panek (organista) i jego żona Stefania Panek. Zorganizowano dożywianie uczniów. Posiłki przygotowywała p. Bocian.

W roku szkolnym 1947/48 szkoła mieści się w baraku (na miejscu obecnego gimnazjum). W latach 1949/50 uczniowie wraz z nauczycielami zagospodarowywują teren przyszkolny na ogródki działkowe. Działa biblioteka szkolna. Odbywają się akademie okolicznościowe.
 
W dniu 15.08.1958r. na stanowisko kierownika szkoły zostaje mianowany młody nauczyciel Henryk Gawrjołek, który wspólnie z mieszkańcami wsi rozpoczyna starania o wybudowanie nowej szkoły. Do pracy razem z nim przystępują: p. Krystyna Szewczyk, p. Wanda Żaczkiewicz, p. Józefa Knieć. Liczba dzieci w tym roku wynosi 126. W roku szkolnym 1960/61 rozpoczyna pracę p. Leokadia Zawierucha /Gawrjołek/.
 

 

Pomoc przy budowie deklaruje również miejscowa ludność, która nie szczędzi pracy, sił, czasu i pieniędzy. Starania zostają uwieńczone sukcesem i w dn. 18.05.1962r., zostaje przekazany plac pod budowę.

Nowy budynek oddano do użytku 03.09.1963r. Otwarcia nowej szkoły dokonał inspektor szkolny Tadeusz Gołda. Po dwuletniej pracy, obok starego, walącego się baraku, stanął nowy piękny budynek szkolny. Jeszcze bez kanalizacji i centralnego ogrzewania.  

 

 

W szkole zamieszkali: kierownik szkoły i nauczycielka p. Knieciowa wraz z rodzinami. Do grona nauczycielskiego przybyła, ucząca poprzednio w Wólce Zamojskiej, p. Joanna Goryl /Fijoł/. W tym samym roku podjęto również decyzję o sprzedaży starego baraku, a za otrzymane pieniądze postanowiono ogrodzić nowy budynek i uporządkować boisko szkolne. Obowiązki dyrektora szkoły pełni Pan Gawrjołek Henryk.

 

W roku szkolnym 1966/67 przedłużono obowiązek szkolny o ósmą klasę. Czyni się starania o poprawę warunków bytowych i zabiega o zwiększenie ilości pomocy dydaktycznych.

 

Latem w dniu 8-9 czerwca nauczyciele wyjeżdżają na wycieczkę nad morze.

 

W październiku dyrektorzy szkół, nauczyciele metodycy biorą udział w wycieczce Wieliczka – Zakopane organizowanej przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zwoleniu. Poniżej uczestnicy wycieczki.

 

 

 W roku szkolnym 1970/71 pracę w szkole rozpoczyna p. Lucyna Stawarz /Brzozowska/ i p. Jerzy Brzozowski. W dniach 22 i 23 listopada 1971r. przeprowadzona zostaje elektryfikacja szkoły. Nareszcie światło elektryczne! Przy podnoszeniu słupów wysokiego napięcia jest obecna nawet „telewizja”. Szkoła otrzymuje nowy telewizor, magnetofon i radio. Rok szkolny 1973/74 to rok rozwoju w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

 

Zostaje obniżony stopień organizacji szkoły w Lipinach. Część uczniów przechodzi do szkoły w Przyłęku, a część do szkoły w Babinie.

 

  
Uczniowie i nauczyciele w ostatnim roku funkcjonowania szkoły w Lipinach.
 
  Uczniowie i nauczyciele w ostatnim roku funkcjonowania szkoły w Lipinach.
 
Grono ped: Z. Pająk, T. Kochanek, I. Stankiewicz, S. Ronduda-wizytator, K. Kochanek, H. Wólczyńska, K. Błaszkiewicz, T. Laseczka, A. Szewczyk-wizytator

 

Powiększyło się grono nauczycielskie. Przybyły dwie panie z Lipin; p. Z. Pająk i p. I. Stankiewicz. Wprowadzony zostaje nowy ceremoniał szkoły. Samorządy klasowe wraz z samorządem szkolnym przygotowują apele szkolne, na których wyznaczają sobie zadania, z wykonania których składają sprawozdania. Ówczesny skład grona przedstawia się następująco.

Od lewej: W. Żaczkiewicz,  I. Nowak, H. Gawrjołek, L. Stawarz/Brzozowska/, L. Gawrjołek,, J. Brzozowski, Z. Pająk

 
 W dniach 7-9 czerwca uczniowie wraz  z nauczycielami wyjeżdżają na wycieczkę. Zwiedzają Kraków-Ojców-Zakopane-Wieliczkę.

 20 czerwca 1974 zakończenie roku szkolnego. Niekompletne grono nauczycielskie wraz z absolwentami przedstawia zdjęcie poniżej.

W roku 1974  w szkole zaczyna działalność ognisko przedszkolne. W lutym 1974 r. wieś Przyłęk zostaje podłączona do linii telefonicznej szkoła od tej pory jest „połączona ze światem”. W tym samym roku zostaje zmieniona ocena ze sprawowania. Na wspólnym z samorządem uczniowskim posiedzeniu Rady Pedagogicznej wraz z nauczycielami z filii w Lipinach ocenia się uczniów ze sprawowania. Może to być ocena: wyróżniająca, wzorowa, dobra, odpowiednia, nieodpowiednia. Odbywa się półroczne zebranie z rodzicami. Rodziców zapoznaje się z nowymi zarządzeniami odnośnie pracy komitetów rodzicielskich. Dokonuje się wyboru Komitetu Rodzicielskiego w Przyłęku. Przewodniczącym Komitetu zostaje Władysław Krakowiak.

 

Rok szkolny 1976/77 przynosi znaczne zwiększenie ilości uczniów, a to dlatego, że obniżono stopień organizacyjny szkół; w Lipinach i Mszadli Starej. Dzieci dowożone są przyczepą autobusową ciągnioną przez traktor. Oprócz zajęć dydaktycznych, nauczyciele wraz z młodzieżą aktywnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach kulturalnych i rozrywkowych, konkursach, zawodach, wycieczkach, w których młodzież  odnosiła liczne sukcesy i otrzymywała nagrody.

 

 

Rok później uczniowie dojeżdżający z Mszadli do klas IV, V, VI, VII, VIII dowożeni są już samochodami marki „Nysa”, dysponowanymi przez Urząd Gminy. W czasie wakacji zorganizowano w szkole dziedziniec wiejski (9-28 lipca). Na zajęcia uczęszczało 35 dzieci. Smaczne posiłki przyrządzała p. A. Wójcik. Wychowawczynie: p. A. Łapczyńska i p. L. Gawrjołek organizują wesołe zabawy, a dyrektor szkoły sprawuje pieczę nad wszystkim.
 
Rok szkolny 1977/78 to rok sukcesów sportowych – II miejsce w zawodach półfinałowych piłki ręcznej, III miejsce w eliminacjach rejonowych „Rowerowego Toru Przeszkód”, IV miejsce w finałach „Radomskiej Olimpiady Młodzieży” w Grójcu.

Poniżej fotografia przedstawia uczniów klasy VIII i VII wraz z wychowawcami w roku szkolnym 1977/78.
 

 

W roku szkolnym 1980/81 pracę w szkole rozpoczynają p. Zofia i Bolesław Zdrzalikowie. W 1981r. w szkole założono centralne ogrzewanie i kanalizację. Kolejna nowość to wprowadzenie 5-dniowego tygodnia pracy oraz obniżenie etatu z 26 na 22 godziny. 13 grudnia wprowadzono stan wojenny. 5 stycznia 1982r. do szkoły przyjeżdża komisarz wojskowy ppł. Trupkowski. Rozmawia z młodzieżą. Odpowiada na pytania uczniów.

W 1984r. wybudowano utwardzoną asfaltową drogę do szkoły. Dnia 1 września 1983r. pracę podejmuje p. Barbara Kusio /Zasada/, a 29 czerwca 1984 roku odchodzi na emeryturę p. Wanda Żaczkiewicz, która w szkole przepracowała 33 lata, ucząc  języka polskiego.

 

W 1988r. szkoła liczy ponad 180 uczniów i 11 nauczycieli; H. Gawrjołek, L. Gawrjołek, B. Zdrzalik,   Z. Zdrzalik, L. Brzozowska, J. Brzozowski, M. Glegoła, J. Fijoł, B. Zasada, B. Kustra, A. Budzisz.  Od września 1989r. rozpoczynają pracę dwie panie: p. Barbara Szewczyk /Binięda/ i p. Wioletta Szewczyk /Mazur/, a odchodzą: p. Beata Kustra, przepracowawszy 3 lata i p. Aldona Budzisz.

 

 Rok 1991 przynosi istotne zmiany. 21 czerwca na zasłużoną emeryturę odchodzi dyrektor   Henryk Gawrjołek, a nowym dyrektorem zostaje Pani mgr Lucyna Brzozowska.
 
W dniu 5.12.1992 roku Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Radomiu przyznał p. J. Brzozowskiemu Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego.

 

Rok ten należy do pomyślnych. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej. Skład grona zmienia się w 1993 roku.

 

W czerwcu na zasłużoną emeryturę odchodzą: p. Janina Fijoł i p. Bolesław Zdrzalik, a we wrześniu pracę rozpoczynają: p. Dorota Margula i p. Elżbieta Syta.
 
W dniu 4 grudnia 1994r. wniesiono sprawę o założenie księgi wieczystej Szkoły Podstawowej w Przyłęku. Budynek wymaga remontu. Rozpoczęto więc malowanie izb lekcyjnych i doposażanie w niezbędne pomoce dydaktyczne. Rok później odchodzą na emeryturę p. Leokadia Gawrjołek, która przepracowała 35 lat i Zofia Zdrzalik, która przepracowała 30 lat. Na ich miejsce zostały przyjęte: pani Barbara Solis, pani Małgorzata Małek i p. Alicja Sulima. Dwa lata później dołączają panie: Renata Mąkosa /Gajowiak/ i Anna Trzaskowska.
 
Dalsze udoskonalenia szkoły to rok 1998. 5.01.1998 r. wydany zostaje pierwszy gorący posiłek na świetlicy szkolnej. 8.01.1998 r. oficjalnego otwarcia dokonuje wójt gminy Przyłęk Pan Jan Choroś przecinając wstęgę. Towarzyszą mu z-ca wójta Pan Czesław Bochra   i przewodniczący GRN Pan Mirosław Czarnota. Świetlicę poświęcił ks. Kanonik Wacław Ścierski, proboszcz parafii Przyłęk.

 
    
Rok szkolny 1999/2000 jest rokiem przełomowym, historycznym. To rok REFORMY OŚWIATY. Wiele zmian i nowości. Zmiana nazwy szkoły, typu szkoły i składu grona pedagogicznego. Zmienić muszą również miejsce pracy panie: Małgorzata Małek, Wioletta Mazur i Alicja Sulima.
 

 

Wójt Gminy Jan Choroś przecina wstęgę  wraz z ks. Wacławem Ścierskim
 

Powołuje się do istnienia Zespół Szkół nr 1 w Przyłęku.

W szkole uczą się klasy: 0, IV, V, VI, VIII oraz trzy klasy pierwsze gimnazjum liczące 64 uczniów.

Od lewej: E. Syta – n-l, M. Glegoła – n-l, J. Choroś – Wójt, M. Czarnota przew. GRN, L. Brzozowska – dyrektor szkoły, Cz. Bochra z-ca Wójta, H. Gawrjołek – były dyr. szkoły
 

 

W uroczystości ślubowania pierwszego rocznika gimnazjalistów udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych.

 

21 czerwca 2000r. ostatni raz w murach macierzystej szkoły zebrali się uczniowie klasy ósmej.  Odbyło się również pożegnanie pani odchodzącej na emeryturę – Marii Glegoły (34 lata pracy), którą w następnym roku zastąpiła nowo przyjęta pani Małgorzata Gregorczyk.

 

W czasie wakacji dokonano modernizacji CO na olejowe. 25 czerwca 2001r. po raz ostatni w tej szkole kończą rok szkolny uczniowie klasy V. W przyszłym roku kontynuować będą naukę w innych szkołach. Placówka będzie istniała od tej chwili jako Publiczne Gimnazjum w Przyłęku.  Zmienia się również kadra kierownicza. Na emeryturę odchodzi wieloletni pedagog i dyrektor Pani Lucyna Brzozowska  i jej mąż Jerzy Brzozowski.

 

Pożegnanie L. i J. Brzozowskiego  z zaproszonymi przedstawicielami: Kuratorium; M. Patkowska. Władz Gminy: Wójt – J. Choroś, z-ca wójta – Cz. Bochra, specjalista – M. Kuś

 

W dniu 22.06.2001r. p. wizytator KO/DR M. Patkowska wizytuje szkołę – udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

  

Nowym dyrektorem z konkursu w roku 2001 zostaje Pan mgr Jerzy Kamionka.
Obecne grono liczy 11 osób. W jego skład grona wchodzą; p. Binięda Barbara, p. Gajowiak Renata, p. Gregorczyk Małgorzata, p. Solis Barbara, p. Zasada Barbara, p. Trzaskowska Anna, p. Syta Elżbieta, p. Kuś Jolanta, p. Cieślakowski Grzegorz, p. Stankiewicz Andrzej.
W czasie wakacji zostaje przeprowadzony generalny remont budynku: wymiana okien oraz ocieplenie i otynkowanie.

 

16 października 2001 roku przeprowadzony został próbny egzamin z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych przygotowujący do egzaminu generalnego w maju.
W dniu 17.10.2001r. p. wizytator KO/DR M. Patkowska wizytuje szkołę pod względem organizacji pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego.
 

 

W dniach 14.05.2002-15.05.2002r. uczniowie klas III piszą po raz pierwszy egzamin gimnazjalny  z zakresu przedmiotów humanistycznych (pierwszy dzień) i matematyczno-przyrodniczych (drugi dzień). Egzamin ten przejdzie do historii jako sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów w zreformowanej szkole. Egzamin odbył się w trzech klasach, uczniowie pracowali w ciszy i skupieniu pod okiem komisji egzaminacyjnych. Na wykonanie zestawu egzaminacyjnego mieli 120 min. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00, a zakończył o 11.00.
 
W dniu 21.03.2002r. p. wizytator KO/DR M. Patkowska wizytuje szkołę.
Pod koniec maja 2002r. usunięto stare szare chodniki betonowe, a na ich miejsce została położona piękna i elegancka czerwona kostka brukowa. Wejście do szkoły zmieniło wygląd.
21 czerwca 2002 roku mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci gimnazjum.
 
W okresie wakacji roku szkolnego 2002/2003 nową szatę otrzymała szkoła wewnątrz. Zostały odmalowane sale lekcyjne, zakupiono sprzęt komputerowy, ksero oraz założono instalację alarmową. Pracę w szkole rozpoczyna Pani Małgorzata Jaworska jako nauczyciela języka angielskiego, pozostała część grona nie ulega zmianie.
14 października 2002 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W dniu 26 kwietnia odbyło się szkolenie bhp dla wszystkich pracowników naszej gminy ze szkół: PSP w Babinie, PSP Mszadli Starej, PSP Łaguszów, PSP Grabów oraz z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku i Wólce Zamojskiej.  Szkolenie prowadzili: dyrektor ZOZ Przyłęk dr Jan Łebek oraz instruktor bhp z Lublina.
W dniach 8-9 maja 2003 roku odbył się po raz drugi egzamin gimnazjalny z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich. Atmosfera egzaminu to chwile skupienia i powagi. W tym roku po raz pierwszy nad egzaminem czuwali nie tylko nauczyciele naszej szkoły, ale także nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Zamościu, a obserwatorem delegowanym przez Urząd Gminy była Pani Danuta Bocian.
 
W okresie wakacji 2003 została wyremontowana łazienka szkolna, odmalowana sala gimnastyczna wraz z trzonem kuchennym oraz otynkowano magazyn znajdujący się na placu szkolnym.
W dniu 16.10.2003r. p. wizytator KO/DR B. Pajkert wizytuje szkołę pod względem bazy szkoły, baza do nauczania wychowania fizycznego i informatyki.
W dniu 12 października 2003 roku Urząd Gminy w Przyłęku zorganizował w naszym gimnazjum szkolenie przeciwpożarowe, w którym udział wzięli wszyscy nauczyciele i pracownicy szkół z terenu gminy Przyłęk. Celem kursu było opanowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 
W dniu 18.11.2003r. p. wizytator KO/DR B. Pajkert wizytuje szkołę pod względem „Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym”.
5 i 6 maja 2004r. odbyły się egzaminy gimnazjalne zwane „małą maturą”. Pierwszego dnia sprawdzano umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, drugiego – z matematyczno – przyrodniczych. W tym roku po raz pierwszy rozesłano do szkół trzy nieco zmienione wersje tego samego testu. Chodziło o to, by zwiększyć rzetelność egzaminu oraz samodzielność pracy uczniów. Obserwatorem delegowanym przez Urząd Gminy był Pan Marian Kuś.
Od 1 maja 2004r szkoła posiada własną stronę internetową: www.pgprzylek.pl.
 
W dniu 16.10.2003r. p. wizytator KO/DR B. Pajkert wizytuje szkołę pod względem realizacji programu profilaktycznego.
Udało się nareszcie sfinalizować sprawę zakupu gruntu pod boisko szkolne i rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej. Pierwsze prace rozpoczęły się w czerwcu 2004r.
 
Nowo powstająca sala gimnastyczna
 

 
W dniu 11.04.2005r. odbyła się uroczysta publikacja z monograficznej serii wydawniczej książki o Gminie Przyłęk – „PRZYŁĘK – Nasza Ziemia” Monografia o Przyłęku jest kolejną pozycją Biblioteki Sycyńskiej wydaną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna” przedstawiającą powiat zwoleński i należące do niego gminy.
Wśród zaproszonych gości byli m.in: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniew Gołąbek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego – Bogusław Ferensztajn, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Mirosław Ciura, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA – prof. dr hab. Henryk Bednarczyk, Starosta Powiatu Zwoleńskiego – Jerzy Koziński, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu – bryg. mgr inż. Krzysztof Płachta, Komendant Powiatowej Policji w Zwoleniu – Józef Sławiński, Burmistrz Miasta Zwolenia – Jerzy Buczma, Prezes Banku Spółdzielczego w Zwoleniu – Mieczysław Chołuj. Gospodarzami byli: Wójt Gminy – Jan Choroś, Sekretarz Gminy /zarazem redaktor naczelny monografi/ – Marian Kuś, przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Madejski.
 

Monografię zakupić można we wszystkich szkołach na terenie gminy przyłęk, Bibliotece Gminnej przy Urzędzie Gminy w Przyłęku, Banku Spółdzielczym w Przyłęku, Poczcie w Przyłęku oraz we wszystkich sklepach GS na terenie gminy.

 

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II.
 

 

W dniach 26-27.04.2005r. odbyły się egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas III. W tym roku do egzaminu przystąpiło 57 uczniów z naszego gimnazjum.
2 czerwca 2005 roku uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili Państwowy Dom dziecka w Solcu n/Wisłą. Oprócz prezentów przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów i  zabaw.
 
W okresie wakacji 2004/2005 zostały przeprowadzone remonty w starym budynku szkoły; zostały położone płytki na górnym korytarzu, wymalowany górny i dolny korytarz, 3 sale lekcyjne i zamontowane kraty w szatniach.
25 sierpnia 2005r odbył się odbiór techniczny nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną.

 
 

W nowym roku szkolnym 2005/06 skład grona ulega zmianie. Zostały zatrudnione trzy panie: Agnieszka Szymańska na stanowisku pedagoga, Angelika Przerwa na nauczanie indywidualne i Małgorzata Falkiewicz jako nauczyciel chemii. Dopełnia etat w naszej szkole nauczycielka techniki Renata Durasiewicz, pozostała część grona nie uległa zmianie.
 
25 listopada 2005r. odbyło się uroczyste oddanie sali gimnastycznej. Więcej informacji znajduje się w archiwum aktualności.
 

 

W dniu 24 kwietnia 2006r.o godz. 14.00 w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Ogniska ZNP Przyłęk. Poprowadziły ją: p. Elżbieta Szczepaniak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zwoleniu oraz p. Małgorzata Wróbel – sekretarz. W zebraniu wzięła udział także Prezes zarządu Ogniska w Przyłęku – p. Renata Pożoga, Zarząd składający się z przedstawicieli poszczególnych szkół, dyrektorzy szkół w osobach: p. D. Marszałek, p. J. Czerniak, P. J. Kamionka, p. J. Pastuszko oraz trzydziestu członków ZNP z terenu Gminy Przyłęk. Pani Renata Pożoga przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności za okres 2002–2006 r. Następnie odbyły się wybory i głosowania.
W skład Zarządu weszły: p. Renata Pożoga – przewodniczący /PSP Grabów nad Wisłą/, p. Jadwiga Zawodnik – zastępca /PSP Łaguszów/, p. Dorota Kustra – sekretarz /PG Wólka Zamojska/, p. Anna Trzaskowska – członek /PG Przyłęk/, p. Anna Parzych – członek /PSP Mszadla Stara/, p. Kinga Wojtaszek – Mazur – członek /PSP Babin/, p. Bożena Wolszczak – członek /PSP Grabów/.
Wytypowano także delegatów na Powiatową Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą, która odbędzie się 24 maja 2006 r. o godz. 14.00 w Zwoleniu. Obecni na niej będą wszyscy członkowie nowego Zarządu oraz p. Barbara Solis – nauczycielka PG w Przyłęku. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze przy herbacie i ciastku. Nauczyciele mieli okazję porozmawiać o nurtujących ich problemach i pytaniach.
O tym, że „Sport to zdrowie” nikogo przekonywać nie trzeba. Uprawiamy go dla własnej satysfakcji, ale także po to, by sławić dobre imię naszej szkoły.
Nagrodą dla najlepszych sportowców była wycieczka w Góry Świętokrzyskie w dn. 19 maja 2006r. sfinansowana przez UG w Przyłęku. Trzydziestu sześciu uczniów naszego gimnazjum składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy w Przyłęku – Janowi Chorosiowi i Sekretarzowi Gminy – Marianowi Kuś za ofiarowanie darmowego transportu i opiekunom za troskliwą opiekę i bezpieczeństwo, o czym trzeba szczególnie pamiętać na górskich szlakach. Dziękujemy!
Majka Jeżowska śpiewa, że „Wszystkie dzieci nasze są”. Obrońcami tej tezy są uczniowie naszego gimnazjum. Dnia 13 czerwca 2006r. zorganizowano wyjazd do mieszkańców Domu Dziecka w Solcu n/Wisłą. Zawieziono nie tylko prezenty: 2 nowe rowery, przybory szkolne i słodycze, ale wiele radości i uśmiechu w przygotowanym programie artystycznym. Atmosfera była tak wspaniała, że kiełbaska grillowa smakowała niepowtarzalnie, a wynik meczu integracyjnego nikogo nie zasmucił. Zwycięzcami byli wszyscy. Do zobaczenia za rok!
 
W czasie wakacji w Sali komputerowej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt (październik). Rozbudowano system alarmowy w starym i nowym budynku, uzupełniono płytki w łazience u chłopców, wymalowano trzon kuchenny, salę komputerową, chemiczną i historyczną.
 
ROK 2006/2007

 

4 września 2006 rozpoczął się nowy rok szkolny. Zwiększyło się grono pedagogiczne, pracują: Magdalena Skowrońska – nauczyciel j. angielskiego, Agata Grabiec – nauczyciel biologii, Ilona Holender – nauczyciel wychowania fizycznego, Robert Kukliński – nauczyciel geografii, Grzegorz Papis – nauczyciel techniki.
W czasie wakacji dokonano w szkole malowania i drobnych remontów.

8 stycznia 2007 pierwszy raz w historii szkoły uczniowie klas drugich mieli okazję zwiedzić siedzibę sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

15 stycznia 2007r. w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi uczniowie odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej, młodzież przygotowała montaż słowno muzyczny oraz konkurencje sportowe. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie objęci kształceniem specjalnym oraz nauczaniem indywidualnym w naszej szkole.

17 lutego 2007r. po raz pierwszy w murach naszego gimnazjum odbył się bal gimnazjalistów. Zabawa rozpoczęła się przemówieniem pana dyrektora, który przywitał przybyłych gości: zastępcę wójta gminy Przyłęk p. Mirosława Madejskiego, rodziców, nauczycieli i uczniów. Uroczystym punktem programu był polonez, a następnie wszyscy bawili się przy muzyce zespołu Black&White. Zabawa była wyśmienita a wrażenia niezapomniane.
W dniach 14-16 maja 2007r. uczniowie naszej szkoły wyjechali na trzydniową wycieczkę na trasie Wieliczka – Zakopane – Kraków.

Tegoroczny Dzień Dziecka upłynął w naszej szkole pod znakiem zabawy, śmiechu, radości i dużych wrażeń. Sukcesem naszej uczennicy Anny Kuś było zaproszenie jej do udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jej praca na temat „Ochrony wartości narodowych i kulturowych w dobie globalizacji” pozwoliła zakwalifikować się do tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia. Była ona jedyną uczestniczką z okręgu radomskiego pochodzącą ze środowiska wiejskiego. Oprócz obrad młodzieży przemawiał również R. Giertych – Minister Edukacji i E. Sowińska – Rzecznik Praw Dziecka.

Zakończenie roku szkolnego. Rok 2006-2007 był bardzo ważny dla szkoły gdyż wybudowano boisko sportowe, którego koszt wyniósł 150 tys. zł., powstała nowoczesna pracownia komputerowa – koszt 60 tys. zł., zakupiono nowy sprzęt na stołówkę w cenie 7,5 tys. zł.

ROK 2007 – 2008

Z początkiem roku szkolnego w gronie pedagogicznym pojawiły się nowe twarze: Jacek Rogala – nauczyciel języka polskiego oraz Renata Zawadzka-Furga – nauczycielka matematyki.

29 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany przy współpracy z przedstawicielami KRUS w Zwoleniu. Tematem konkursu była „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. I miejsce zajęła Agata Szewczyk, II miejsce Ewa Kusio, III – Mateusz Markiewicz, IV miejsce Agata Kula. W nagrodę otrzymali odtwarzacze MP4 i MP3.

30 listopada 2007r. w ramach profilaktyki uzależnienia od nikotyny uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny dotyczący tego zgubnego nałogu. Nasza młodzież wcieliła się w uczestników rozprawy sądowej wytoczonej przeciwko papierosowi. Wyrok był jednoznaczny: papieros jest winny wielu chorobom i powinien zniknąć z półek sklepów.

XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był w tym roku owocny dla naszych wolontariuszy. Łącznie zebrali 2361,16 zł. co dało naszej szkole trzecie miejsce w powiecie zwoleńskim. Jagoda Chołuj jako wolontariusz zajęła drugie miejsce w powiecie pod względem wysokości zebranej kwoty. Tym razem orkiestra wspomogła zakup sprzętu do badania słuchu u noworodków.

Miesiące maj i czerwiec były czasem wycieczek, wędrówek oraz pielgrzymek.
14 maja 2008r. śladami Piastów wyruszyli uczniowie naszej szkoły. Zwiedzili zamek
w Kórniku, Gniezno, prastarą osadę w Biskupinie, Poznań, Strzelno oraz Kruszwicę z wieżą Popiela.
29 maja odwiedzili Puszczę Kozienicką, a w niej Nadleśnictwo w Zwoleniu. 5 czerwca odbyła się piesza pielgrzymka do Wysokiego Koła, a 13 czerwca wycieczka sportowców i chórzystek do Lublina i Majdanka.

ROK 2008/2009

1 września w pokoju nauczycielskim można zobaczyć było znów nowych nauczycieli w osobach: Marleny Głuch – geografia oraz Ilony Kapciak – język polski i biblioteka.

28 października odbyły się pokazy strażackie wraz z ewakuacją szkoły. Strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zwoleniu przeprowadzili akcję gaszenia pożaru oraz akcję ratowania poszkodowanego w wypadku. Odbył się również próbny alarm przeciwpożarowy. Potem kapitan M. Grudziński zaprezentował wnętrze samochodu strażackiego.

6 lutego uczniowie klas III uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, nad którym widnieje napis: „Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać”. Kolejnym punktem była interaktywna wystawa „Żyj zdrowo! Sport
i szpinak!” w Pałacu Kultury i Nauki. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją kondycję fizyczną, oraz poznać zasady zdrowej diety.

W dniu 12.02.2009 r. specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu p. Agnieszka Kołdej oraz p. Orłowski przeprowadzili prelekcję dla uczniów dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie. Następnie p. Agnieszka Szymańska – Gunia ogłosiła zwycięzców konkursu na prezentację multimedialną na temat Cyberprzemocy. Wyróżnione zostały: Agnieszka Madejska i Klaudia Mazurkiewicz.

26 lutego 2009r. w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pt.: „ Młodzież zapobiega pożarom”. Możemy mówić o sukcesie naszej szkoły ponieważ pierwsze miejsce zajął Sebastian Drzewiecki a trzecie Mateusz Zasada, którzy wezmą udział w rywalizacji na szczeblu powiatowym. Nagrody wręczył wójt gminy Przyłęk pan Maria Kuś.

25 marca uczniowie klas trzecich uczestniczyli w warsztatach dotyczących preorientacji zawodowej.

3 marca odbył się powiatowy konkurs PPOŻ. Nasz reprezentant – Sebastian Drzewiecki zajął drugie miejsce przegrywając zaledwie jednym punktem.

16 kwietnia 2009r. Edyta Mazurkiewicz, Beata Fijałkowska i Mateusz Knieć wzięli udział w gminnych eliminacjach konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nasi uczniowie uzyskali najlepszy wynik z części testowej zdobywając 57 punktów. Pokonali również bezbłędnie cały tor przeszkód co zapewniło awans do etapu powiatowego.

Na przełomie maja i czerwca 2009r. w naszym gimnazjum został przeprowadzony egzamin na kartę motorowerową.

ROK 2009 – 2010
I znów zaczął się kolejny rok szkolny. W gronie pedagogicznym niewiele się zmieniło – z urlopu wychowawczego powróciła p. Renata Gajowiak a na macierzyńskim przebywa p. Agnieszka Szymańska – Gunia. Odszedł z pracy p. Kamil Patynowski z powodu braku godzin.
W czasie wakacji dokonano malowania korytarzy szkolnych, zakupiono nowe wykładziny podłogowe na stołówkę i nowe firany. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego ogrodzono teren szkoły i założono słupy oświetleniowe wzdłuż bieżni sportowej.

Z okazji DEN nauczyciele spotkali się na uroczystym obiedzie. W końcu nie samą pracą człowiek żyje.

12 listopada 2009 roku odszedł nagle kierownik, a następnie wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej
w Przyłęku p. Henryk Gawrjołek. Cześć jego pamięci. W ostatnim pożegnaniu towarzyszyły zmarłemu tłumy wiernych – przyjaciół, znajomych, kolegów.

13 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z dyrektorem banku PKO BP w Zwoleniu p. Mirosławem Szubińskim.

2 grudnia 2009 roku zorganizowane zostało z inicjatywy „Radio dla Ciebie”. Zaproszeni zostali goście na czele z władzami gminy. Spotkanie prowadził dziennikarz „Radia dla Ciebie” p. Piotr Łoś.

22 lutego uczniowie mieli okazję wziąć udział w żywej lekcji historii dotyczącej zwyczajów rycerskich w okresie średniowiecza.

10 – 18.04.2010r. Żałoba narodowa.

W katastrofie samolotu TU – 154M zginął prezydent polski Lech Kaczyński z żoną Marią i delegacja uczestnicząca w pielgrzymce do Katynia – 96 osób.

 

To największa tragedia w historii najnowszej Polski.

15 maja w naszej szkole odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów. Kurs przeprowadził p. kapitan Mariusz Grudziński z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

W dniach 26 – 28.05.2010r. wyruszyli w daleką drogę do Wrocławia.

11 czerwca odbył się egzamin na kartę motorowerową. Tego samego dnia zdarzyła się największa tragedia w historii naszej szkoły – śmiercią tragiczną zginął Andrzej Włudarczyk uczeń klasy IIb.

25 czerwca zakończenie roku szkolnego.

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Początek roku szkolnego to zmiany w kadrze nauczycielskiej – nie pracuje p. Renata Zawadzka – Furga i p. Jacek Rogala. Pojawiła się natomiast p. Ilona Garbarczyk – nauczyciel matematyki.

 

5 października 2010 roku odbyło się spotkanie naszej młodzieży z weteranami misji ONZ. Prezes Koła przekazał Panu dyrektorowi książkę pt. „Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach 1953 – 1989”. Uczniowie poznali historię misji pokojowych ONZ oraz trudną i niebezpieczną służbę wojskową żołnierzy polskich wypełniających zadania wynikające z mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wszyscy w wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspomnień kombatantów.

 

11 stycznia 2011r. uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. Po kilkudniowych oczekiwaniach na wyniki, szkoła otrzymała pomyślną informację przysłaną przez Komitet Organizacyjny, a mianowicie uczennica klasy IIIa Patrycja Kozieł zajęła III miejsce w województwie mazowieckim. Natomiast Beata Fijałkowska zajęła I miejsce w szkole.

 

3 lutego 2011 roku uczniowie naszego gimnazjum i Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej wspólnie uczestniczyli w spotkaniu z byłym narkomanem Piotrem Lubertowiczem, któremu towarzyszył gitarzysta Tomek Dzień. W jego monologu znalazły własne przeżycia i doświadczenia, zarówno te z czasów, gdy był narkomanem, jak i te, które towarzyszyły mu potem, gdy próbował wyjść z nałogu. Udało mu się to, bo uwierzył w siebie i spotkał ludzi, którzy go w tej walce wspierali.

 

25 maja to dzień kolejnych sukcesów naszych uczniów z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po udanym występie reprezentacji PG Przyłęk w Rejonowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Radomiu przyszedł czas na Finał Mazowiecki XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

 Uczniowie PG w Przyłęku wraz z uczniami PG nr 22 w Radomiu mieli zaszczyt reprezentować rejon radomski w Finale Mazowieckim BRD. 

PG w Przyłęku reprezentowali:
1. Klaudia Mazurkiewicz   – IIIa – 18A;
2. Beata Fijałkowska          – IIIa – 18B;
3. Marcin Fijałkowski         –  Ib  – 18C
wraz z opiekunem panem Grzegorzem Papisem.

Poziom Finału Mazowieckiego XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju BRD był bardzo wysoki, gdyż rywalizowali ze sobą najlepsi z najlepszych  w swoich regionach. Dla reprezentacji PG w Przyłęku jest to również ogromny sukces, że przy tak dużej i dobrze wyszkolonej konkurencji  oraz surowym i wymagającym jury zajęła 7 miejsce. Warto dodać, iż reprezentacja z PG w Przyłęku po raz pierwszy w historii szkoły przeszła wszystkie etapy  Turnieju BRD i wzięła udział w Finale Mazowsza Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

 

1 czerwca 2011 roku młodzież uczestniczyła w autokarowej pielgrzymce do Wąwolnicy, gdzie mieści się Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Celem pielgrzymki było podziękowanie Bogu za otrzymaną dotychczas pomoc i opiekę oraz prośba o dobre wykorzystanie czasu jakim są letnie wakacje.

 

6 – 8 czerwca 2011 roku uczniowie naszego gimnazjum spędzili na wycieczce w Pieniny. Zwiedzali Szczawnicę, Stary Sącz, zamek w Czorsztynie, w Nidzicy. Wycieczka była bogata w dodatkowe atrakcje w postaci rejsu po zalewie Czorsztyńskim, wjazd kolejką linową na Palenicę i wizyta w Lipnicy – miejscowości po stronie Słowackiej.

 22 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 

ROK SZKOLNY 2011 / 2012

 

 1 września 2011 uczniowie wypełnili śmiechem korytarze szkolne. W kadrze dużych zmian nie ma – nie pracuje p. Ilona Garbarczyk, natomiast etat uzupełnia p. Maciej Pożoga, nauczyciel matematyki w Wólce Zamojskiej.

 

18 października 2011 w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Uczniów  ewakuowano zgodnie z planem i procedurami ewakuacyjnymi. Całość akcji przebiegała prawidłowo pod czujnym okiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu st. bryg.  Krzysztofa Płachty oraz mł. bryg. Mariusza Grudzińskiego.  Następnie odbyły się pokazy strażackie przygotowane przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Wisłą i komendanta OSP w Przyłęku  Wojciecha Szmajdy. Drużyna zaprezentowała akcję ratunkową osoby poszkodowanej w pozorowanym  wypadku drogowym. Za pomocą specjalistycznego sprzętu został rozcięty samochód, wyjęta ofiara, której natychmiast udzielono pierwszej pomocy. Działania strażaków na bieżąco komentował młodszy brygadier Mariusz Grudziński.  Uczniowie mogli obejrzeć pokazy sprzętu gaśniczego oraz usiąść za kierownicą wozu strażackiego. Na zakończenie pan dyrektor podziękował Komendantowi  i jednostce OSP w Grabowie nad Wisłą za przeprowadzenie  akcji ratunkowej na terenie naszej szkoły.

W okresie od 01.10.2011 do 31.03.2012 szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” zorganizowany przez Fundację Państwo Obywatelskie. Celem było wykonanie 10 zadań. Placówka zdobyła tytuł Bezpiecznej Szkoły.

 

Odbywały się spektakle profilaktyczne, spotkania z rodzicami, „żywa” filharmonia oraz Tydzień Kultury Języka. We współpracy z PSP w Babinie młodzież przygotowała uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości poprzedzoną mszą świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Z. Bieńkowskiego z udziałem władz i mieszkańców gminy.

 

W styczniu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie kwestowali na terenie naszej parafii oraz sąsiednich. Styczniowe spotkanie z rodzicami uświetniły jasełka pod hasłem „Kochaj nas mały Panie betlejemskiej mocy potęgą”.

 

W kwietniu 36 gimnazjalistów pisało egzamin gimnazjalny poprzedzony wspólnym wyjazdem na Jasną Górę i złożeniem intencji w sprawie pomyślnych egzaminów. Dla klas II kwiecień był miesiącem zwiedzania sejmu i senatu oraz lekcją historii w Wilanowie. Wielkim przeżyciem była wycieczka do Zakopanego i Krakowa. Uczniowie zwiedzili Krupówki, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Gubałówką, Morskie Oko i Dolinę Roztoki. W Krakowie podziwiano Wawel i Kopiec Kościuszki. Potem przyszła lekcja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż uczniowie przystąpili do egzaminu na kartę motorowerową. Za cały rok pracy podziękowali pieszą pielgrzymką do Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. 29 czerwca absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a pozostali uczniowie świadectwa promocyjne do klasy programowo wyższej. Rozpoczęły się wakacje.

 

2012/2013

 

Rok szkolny 2012/2013 nie przyniósł poważniejszych zmian w składzie grona pedagogicznego, zmniejszyła się tylko liczba uczniów, gdyż klasa pierwsza jest tylko jedna i liczy 27 uczniów.

Poprawiła się baza dydaktyczna placówki, została zakupiona tablica interaktywna z oprogramowaniem i programy multimedialne. Wrzesień to miesiąc czystego świata. Akcja przebiegała pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”.

 

Odbył się wyjazd na pokazy z fizyki do Lublina oraz próbny alarm przeciwpożarowy pod dowództwem mł. bryg. Mariusz Grudzińskiego. Pokazy strażackie przygotowała drużyna OSP w Grabowie. W październiku świętowali nauczyciele, pracownicy i uczniowie, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. 9 listopada została odprawiona Masza święta za Ojczyznę z udziałem władz samorządowych, a uczniowie klas II zrealizowali projekt edukacyjny.

 

Wielkim osiągnięciem było zajęcie I miejsca przez drużynę szkolną: Martyna Mazur, Marcin Fijałkowski, Damian Hołuj w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz w XII edycji programu „Bezpieczna Droga do Szkoły”. 14 listopada z młodzieżą spotkała się młoda pisarka Gaja Kołodziej. 29 listopada młodzież bawiła się na zabawie andrzejkowej. Wtedy właśnie do szkoły dotarła smutna wiadomość – Bóg powołał do siebie ucznia klasy IIa Dominika Jaskólskiego. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział pracownicy szkoły i brać uczniowska.

 

Po szaleństwach noworocznych znów zagrała WOŚP, uczniowie oglądali spektakle profilaktyczne, brali udział w rozgrywkach sportowych, przystąpili do akcji Góra Grosza, spotkali się z kombatantami Misji Pokojowych ONZ. Pracowitość uczniów została wynagrodzona. Martyna Mazur otrzymała wyróżnienie za zajęcie XV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie ALBUS 2013 z chemii. Szkolna drużyna zajęła III miejsce w XXXVI Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Potem odbyła się wycieczka do Warszawy, a następnie Częstochowy. Zasad bezpiecznego postępowania na drodze i odpowiedzialności za własne mienie uczyła pani Alicja Wasik – funkcjonariuszka KPP w Zwoleniu.

 

Wielkim wydarzeniem w życiu Adasia Rusinowskiego, chłopca z porażeniem mózgowym był integracyjny wyjazd z klasą II do Warszawy, zwiedzanie sejmu i spotkanie z posłem Waldemarem Pawlakiem oraz wizyta na Stadionie Narodowym.

Dnia 17.05.2013 roku na terenie gminy Przyłęku odbył się rajd rowerowy szlakiem żółwia błotnego w ramach programu rządowego „Zabłyśnij na drodze”, a 22 czerwca nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki w ramach programu Profilaktyka a Ty. Akcja odbyła się na terenie naszego Gimnazjum we współpracy z Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej.

 

Rok ten był udany dla biegaczy Patrycji Chojeckiej i Daniela Walaszczyka, którzy zdobyli I miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych oraz Niny Stawskiej wyróżnionej w konkursie recytatorskim Zwoleń 2013. 28 czerwca rozpoczęły się wakacje szkolne.

 

2013/2014

 

2 września 2013 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek. Skład grona pedagogicznego, obsługi pozostał bez zmian. Zmienił się wizerunek obiektu: wymalowano trzon kuchenny i elewację starej części kompleksu szkolnego, w planach znalazła się budowa boiska wielofunkcyjnego z placem utwardzonym, która wkrótce została zrealizowana.

 

Zakupiono drugą tablicę interaktywną do pracowni chemicznej. W dalszym ciągu uczniowie biorą udział w rozgrywkach sportowych, akcji „Sprzątanie Świata”, wyjeżdżają na pokazy z fizyki, oglądają spektakle profilaktyczne.

 

Rodzice także aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Swoją obecnością i zaangażowaniem uświetniają uroczystości szkolne. Z koncertem polskich pieśni patriotycznych wystąpili uczniowie w kościele parafialnym, uświetniając rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięły udział władze gminy.

 

W listopadzie bawiono się na zabawie andrzejkowej, a w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Przyłęku odbyło się spotkanie autorskie z p. Arkadiuszem Niemirskim. 6 grudnia uczniowie zabawili się w Mikołaja.

pl_PLPolish
pl_PLPolish