26 stycznia 2021
tel/fax: 48 67-73-024

Agnieszka Szymańska-Gunia

Do zadań pedagoga szkolnego należy zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532):

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: dyrektorem, nauczycielami, rodzicami uczniów, pielęgniarką, pracownikami szkoły, Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przyłęku, Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu, Sądem Rejonowym w Zwoleniu-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

 Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591)

pl_PLPolish
pl_PLPolish