28 czerwca 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Agnieszka Szymańska-Gunia

Do zadań pedagoga szkolnego należy zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280):

 • § 24.
  Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
        a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
       b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: dyrektorem, nauczycielami, rodzicami uczniów, pielęgniarką, pracownikami szkoły, Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przyłęku, Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu, Sądem Rejonowym w Zwoleniu-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

 Podstawa prawna:
Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1280)

 

                    

 

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish