25 maja 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Programy profilaktyczne realizowane w naszej szkole:

Zdrowo i sportowo

Głównym celem projektu  jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu i jak zdrowa jest aktywność ruchowa, ile przynosi radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.

Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w roku szkolnym 2019/2020 w naszej placówce z klasą I zgodnie z dostarczanymi przez organizatora, czyli Kids&Sport,  materiałami, w których między innymi pokazane są gotowe propozycje ćwiczeń i zabaw.

Uczymy Dzieci Programować

W roku szkolnym 2019/2020 klasa I Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku bierze udział w IV edycji ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować.

Jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

UNPLUGGED

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki uniwersalnej.

Cel programu:

 • ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki),
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Realizacja programu:

 • Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.
 • Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą 3 dniowe szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami.
 • W programie przewidziane są także trzy 2–3 godzinne spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów takich, jak:

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Metody realizacji zajęć:

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

SPÓJRZ INACZEJ

Program wychowawczo – profilaktyczny „Spójrz Inaczej” to zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania
i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

Autorami  programu „Spójrz Inaczej” są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska   i Tomasz Kołodziejczyk. Program „Spójrz Inaczej”, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, od ponad 15 lat jest wprowadzany w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych  w Polsce.

Scenariusze zajęć w programie są tak opracowane, by mogli je realizować wychowawcy ze swoimi zespołami klasowymi.  Zajęcia  z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki uzależnień, które są spiralnie rozwijane w kolejnych latach:

 1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji
 2. Funkcjonowanie w grupie
 3. Budowanie poczucia własnej wartości
 4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 5. Troskę o zdrowie i problemy uzależnień

http://www.spojrzinaczej.pl/

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

Założenia ogólne programu

¨      program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

¨      stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym

¨      Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

¨      Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

¨      W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)

¨      Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

¨      Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

¨      Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

¨      Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

¨      Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

¨      Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Struktura programu

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. CO TO JEST ZDROWIE?
 2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
 4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 5. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program Przedszkolnej Edukacji  Antytytoniowej ” Czyste Powietrze Wokół Nas” organizowany pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W programie uczestniczą dzieci 5 i 6 letnie.

Założenia programu

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych  oraz ich rodziców i opiekunów.
 3. Stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. 
 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. 

Cele główne programu

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish