28 czerwca 2022
tel/fax: 48 67-73-024

W Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku
wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych:
Bartłomiej Kida
kontakt email: bodo.radom@gmail.com
tel. 733 125 012

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1)Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą: Przyłęk 142, 26-704 Przyłęk telefon: 48 677 30 24, email: kamionkaj@op.pl .
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym realizowania programów nauczania, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w szczególności:
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198),
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm)
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
4)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym np. organizującym wycieczki szkolne, konkursy wiedzy czy olimpiady przedmiotowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1.Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą: Przyłęk 142, 26-704 Przyłęk telefon: 48 677 30 24, email: kamionkaj@op.pl .
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: bodo.radom@gmail.com).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z:
5. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( t.j Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)
6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
8 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA monitoring-BODO
KLAUZULA ZGODY + rozpowszechnianie wizerunku_BODO
KLAUZULA ZGODY I INFORMACYJNA ZAWODY-BODO
KLAUZULA ZGODY I KLAUZULA INFORMACYJNA WYCIECZKA SZKOLNa_NBODO

pl_PLPolish
pl_PLPolish