25 maja 2022
tel/fax: 48 67-73-024

JADŁOSPIS Dziesięciodniowy  w PSP w Przyłęku w dniach od dnia 17.05 -02.06.2022 r.

L.p. Data Dzień tygodnia Rodzaj potrawy Zmiana Alergeny występujące
w posiłku
1. 17.05.2022 Wtorek Kapuśniak z kapusty kiszonej  z ziemniakami, pieczywo mieszane   1.Mąka

1.Pieczywo

2. 18.05.2022 Środa Kotlet schabowy z ziemniakami, kapusta zasmażana, kompot z owoców mieszanych   1.Mąka

3.Jaja

7.Mleko

3. 19.05.2022 Czwartek Zacierkowa z warzywami, ziemniakami, pieczywo mieszane   9.Seler

1.Zacierki

1.Pieczywo

4. 20.05.2022 Piątek Makaron z kiełbasą, i cebulą,  herbata   1.Makaron
5. 23.05.2022 Poniedziałek Krupnik z warzywami, pieczywo mieszane   1.Pieczywo

1.Kasza

9.Seler

6. 27.05.2022 Piątek Kotlet rybny z ziemniakami, surówka z kapusty kiszonej, kompot z owoców mieszanych   14.Ryba
7. 30.05.2022 Poniedziałek Żurek z kiełbasą , jajkiem i ziemniakami, pieczywo mieszane   1.Mąka

7.Śmietana

1.Pieczywo

3. Jaja

8. 31.05.2022 Wtorek Łazanki z mięsem i kapustą, herbata   1.Makaron
9. 01.06.2022 Środa Schab w sosie chrzanowym z ziemniakami, surówka z marchwi i jabłka, kompot z owoców mieszanych   1.Mąka

7.Śmietana

10. 02.06.2022 Czwartek Jarzynowa z warzywami i ziemniakami, pieczywo  mieszane   9.Seler

7.Śmietana

1.Pieczywo mieszane

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
 Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku

Podstawa prawna funkcjonowania stołówki

Art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), Rozporządzeniem MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020, poz. 1604 ze zm.).

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku, w tym uprawnionych do korzystania z posiłków oraz wysokości opłat.

 
1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • szkole — należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Przyłęku,
 • pracownicy szkoły – należy przez to rozumieć aktualnie zatrudni nauczyciele.

 3

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej, przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 3. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 4. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.
 • 4 Uprawnienia do korzystania ze stołówki
 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 2. uczniowie Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku wnoszący opłaty indywidualne oraz mający obiady refundowane przez ośrodek pomocy społecznej,
 3. nauczyciele Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku,
 4. rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego po uprzednim poinformowaniu intendentki stołówki szkolnej.
 • 5 Ustalanie wysokości  opłat za posiłki
 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego posiłku.
 2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i jest określona  zarządzeniem  dyrektora  szkoły.
 3. Wysokość opłat za posiłki ustala się na okres od września br. do czerwca roku następnego. Opłata miesięczna stanowi iloczyn kosztu jednego obiadu wynikającego z kalkulacji i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 4. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek (tzw. wsad do kotła) i dla ucznia tj. 2,5 zł brutto (słownie: dwa złote 50/100)- obiady uczniów są zwolnione z podatku VAT.
 5. Nauczyciel ponosi odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden posiłek i wynosi 40% kosztu posiłku dla ucznia tj. 3,5 zł brutto (słownie: trzy złote 50/100) – obiady nauczycieli są zwolnione z podatku VAT.
 6. Informacje o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu są udostępniane na tablicy informacyjnej oraz w stołówce szkolnej pod koniec każdego miesiąca.
 7. Opłatę za obiady należy wnosić za cały miesiąc z góry, do intendenta w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
 8. Natomiast za miesiąc wrzesień i styczeń do 10 dnia miesiąca.

 6 Zwroty za obiady

 1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia/nauczyciela wynosi jeden dzień lub dłużej
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u pani intendent osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia lub pracownika.
 3. Zwrot kosztów odpisanych obiadów jest dokonywany w formie zmniejszenia należności za posiłki w następnym miesiącu.
 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia/nauczyciela na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.
 5. Uczniowie i nauczyciele spóźniający się z płatnością będą mieli naliczane ustawowe odsetki karne za zwłokę.
 • 7 Wydawanie posiłków
 1. Obiady wydawane są w godzinach określonych przez dyrektora szkoły. Godziny te odpowiadają długim przerwom międzylekcyjnym. Ze względów organizacyjnych, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, uczniowie spożywają posiłek w dwóch grupach:
 • I grupa – godz. 10.50-11.05 uczniowie klas I-IV,
 • II grupa – godz. 11.15-11.35 Oddział przedszkolny,
 • III grupa – godz. 11.50-12.05 uczniowie klas V-VIII,
 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 2. W stołówce jest wywieszony jadłospis na 10 dni. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany jadłospisu, w przypadkach od niej niezależnych.
 3. Posiłki przygotowywane   są  zgodnie  z  zasadami  zdrowego  żywienia  i  kalkulacją kosztów.

 8 Zasady zachowania w stołówce

 1. Obiady są wydawane w godzinach 10.50 – 12.05.
 2. Do stołówki nie wolno wchodzić w kurtkach, wnosić plecaków, własnych posiłków i napojów
 3. Przed okienkiem wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 4. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 5. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
 6. zachowania czystości, a w szczególności przestrzegania zasad higieny osobistej (mycie rąk),
 7. kulturalnego spożywania posiłków,
 8. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, personelu kuchni i stołówki,
 9. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Po spożyciu posiłku uczniowie są zobowiązani odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i pozostawić miejsce spożywania posiłku w porządku i czystości.
 11. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie są zobowiązani do respektowania poleceń Intendenta Szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.
 12. Zabrania się w stołówce szkolnej:
 13. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
 14. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,
 15. biegania i zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników stołówki,
 16. niszczenia mienia stołówki,
 17. korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.
 18. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 19. Uczniowie proszeni są o niemarnotrawienie jedzenia.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

pl_PLPolish
pl_PLPolish