14 kwietnia 2021
tel/fax: 48 67-73-024
witamy-w-naszej-szkole

Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy oraz umiejętności.

Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.
Szkoła organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez:

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych udział młodzieży w programach edukacyjnych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Cele i zadania szkoły

umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
stwarzanie warunków do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
umożliwienie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającemu zrealizowanie celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów

NASZA SZKOŁA POSIADA:

nową salę gimnastyczną,
multimedialną bibliotekę szkolną,
dobrze wyposażone sale lekcyjne,
pedagoga szkolnego,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
stołówkę szkolną,
dwa boiska sportowe,

NASZA SZKOŁA UZYSKAŁA W 2012 ROKU CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo w Klubie Bezpiecznych Szkół.

pl_PLPolish
pl_PLPolish