28 czerwca 2022
tel/fax: 48 67-73-024

Zakres obowiązków koordynatora do spraw bezpieczeństwa

 1. Dokonywanie diagnozy środowiska szkolnego w obszarze bezpieczeństwa dwa razy w roku na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wywiadu (nauczyciele i rodzice).
 2. Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie uzyskanej diagnozy.
 3. Przedstawianie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa radzie pedagogicznej w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły.
 4. Koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo w szkole oraz monitorowanie priorytetów umieszczonych w planie pracy szkoły, dotyczących poprawy bezpieczeństwa.
 5. Opracowywanie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 6. Kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.
 7. Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 8. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji w obszarze bezpieczeństwa w szkole oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą i umiejętnościami z pracownikami szkoły.
 9. Zintensyfikowanie działań według właściwości poszczególnych podmiotów na rzecz podniesienia bezpieczeństwa, profilaktyki, wychowania dzieci i młodzieży.
 10. Współpraca w obszarze bezpieczeństwa z kuratorium oświaty, policją, strażą miejską, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami, mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.
 11. Sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności za I i II semestr.
 12. Bieżące dokumentowanie zaistniałych negatywnych sytuacji i przekazywanie informacji odpowiednim organom.
 13. Stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole lub placówce.
pl_PLPolish
pl_PLPolish